ALGEMENE VOORWAARDEN

legal.jpg

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.

 1. 22 TIMES: 22 TIMES BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32109892.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie 22 TIMES een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen 22 TIMES en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn, een overeenkomst waarbij 22 TIMES zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van één of meer van de volgende prestaties:

- adviesverlening omtrent het gebruik van emailmarketingsoftware en/of de ingebruikgeving daarvan, al dan niet na implementatie van de software door 22 TIMES;

- het uitvoeren van support en diensten ter optimalisatie van het gebruik van de door 22 Times in gebruik gegeven emailmarketingsoftware;

- het promoten van door de wederpartij geëxploiteerde emailmarketingsoftware;

- de verkoop of verhuur van e-mailadressen.

 1. Abonnement: de overeenkomst waarbij 22 Times aan de wederpartij diensten verleent gedurende een bepaalde of onbepaalde periode en waarbij partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van de overeenkomst die strekt tot de ingebruikgeving van software en de overeenkomst die strekt tot het promoten van door de wederpartij geëxploiteerde emailmarketingsoftware.
 2. Software: de emailmarketingsoftware die 22 Times in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij in gebruik geeft of heeft gegeven.
 3. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 4. Website: emailmarketingsoftware.com, 22times.com, emailmarketingteam.com, emailadressen.nl dan wel nieuwsbrief.nl.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 22 TIMES en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van 22 TIMES is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Aan een aanbod van 22 TIMES dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van 22 TIMES dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Een samengestelde prijsopgave/samengesteld aanbod verplicht 22 TIMES niet tot de nakoming van een gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van 22 TIMES, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 22 TIMES anders aangeeft.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 1. 22 TIMES verbindt zich jegens de wederpartij uitsluitend tot de levering van die prestaties die uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Onverminderd het bepaalde in artikel 13, is 22 TIMES niet gehouden uitvoering te geven aan prestaties die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven.
 2. 22 TIMES is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door 22 TIMES bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan 22 TIMES, jegens de wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.
 4. De wederpartij staat ervoor in dat zij 22 TIMES tijdig alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. 22 TIMES is nimmer aansprakelijk

voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 1. De wederpartij dient 22 TIMES steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. Indien 22 TIMES diensten verleent of werkzaamheden verricht op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen locatie, staat de wederpartij er voor in dat 22 TIMES kosteloos gebruik kan maken van alle op die locatie aanwezige en door hem in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. Voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals wat betreft implementatie van software en het kopen van e-mailadressen, van belang is, verleent de wederpartij 22 TIMES alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, zoals het verstrekken van inloggegevens.
 4. De wederpartij dient zich te conformeren aan alle bij wet gestelde eisen voor de verwerking en bewerking van persoonsgegevens die zij in het kader van de overeenkomst direct of indirect van 22 TIMES ontvangt. In het bijzonder zal de wederpartij persoonsgegevens slechts verwerken voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Spammen aan de hand van direct of indirect van 22 TIMES verkregen emailadressen is nadrukkelijk verboden. Persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige zin, houdt de wederpartij in elk geval rekening met:

- de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;

- de aard van de betreffende gegevens;

- de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;

- de wijze waarop de gegevens zijn verkregen, en;

- de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.

ARTIKEL 5. | ADVIESVERLENING

 1. 22 TIMES levert adviesdiensten in verschillende vormen; op de wederpartij gericht maatadvies en geautomatiseerd via emailmarketingsoftware.com.
 2. emailmarketingsoftware.com betreft een online vergelijkingssite voor emailmarketingsoftware. 22 TIMES streeft ernaar middels die website steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden, echter kan 22 TIMES er niet voor instaan dat deze informatie steeds juist en actueel is. Het aanbod op de bedoelde website geeft de wederpartij inzage in de verschillende mogelijkheden van emailmarketingsoftware en toepasselijke prijzen voor het gebruik daarvan, echter zijn deze gegevens slechts informatief. Slechts aan een aanbod op die website kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Alle in het kader van de overeenkomst door 22 TIMES te leveren adviezen worden naar beste inzicht en vermogen samengesteld, echter is de wederpartij zelf verantwoordelijk voor haar doen of nalaten naar aanleiding van deze adviezen. Ter zake adviesdiensten verbindt 22 TIMES zich jegens de wederpartij slechts tot een inspanningsverbintenis. De omstandigheid dat zich na oplevering van adviezen betere of voor de wederpartij geschiktere andere mogelijkheden voordoen, kan niet als tekortkoming van 22 TIMES worden aangemerkt en kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van 22 TIMES.
 4. Adviezen worden mede verstrekt op basis van de door de wederpartij aan 22 TIMES verstrekte gegevens. In het bijzonder vindt artikel 4.4 toepassing op adviesverlening als bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 6. | INGEBRUIKGEVING EN IMPLEMENTATIE VAN EMAIL- MARKETINGSOFTWARE, SUPPORT EN OPTIMALISATIE

 1. Gebruik van software ter demonstratie (demo’s) geschiedt naar aanleiding van door 22 TIMES aan de wederpartij verstrekte inloggegevens. Inlogcodes, ook welke door 22 TIMES aan de wederpartij worden verstrekt anders dan in verband met demogebruik van de software, zijn strikt vertrouwelijk. Het is de wederpartij niet toegestaan inloggegevens te delen met derden.
 2. Demogebruik van software biedt de wederpartij beperkte functionaliteiten. Demogebruik is uitsluitend bedoeld om een beperkte indruk te geven van de werking van de betreffende software.
 3. De wederpartij verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicenseerbare gebruiksrecht van de software (zowel betaalde als kosteloos in gebruik gegeven software) en wel voor zover gebruik daarvan direct samenhangt met de aard en strekking van de overeenkomst. Het is de wederpartij niet toegestaan de software te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze aan de wederpartij beschikbaar is gesteld.
 4. Op het gebruik van de software kunnen (licentie)voorwaarden van de licentiegevers van 22 TIMES van toepassing zijn. De wederpartij is gehouden zich aan deze voorwaarden te conformeren en vrijwaart 22 TIMES van alle aanspraken van de licentiegevers van 22 TIMES in verband met aan de wederpartij toerekenbare inbreuken op het gebruik van de software.
 5. De in het kader van de overeenkomst door 22 TIMES te verlenen diensten met betrekking tot ondersteuning en optimalisatie van de software geschiedt naar beste inzicht en vermogen. Ter zake deze diensten verbindt 22 TIMES zich jegens de wederpartij slechts tot een inspanningsverbintenis om zo goed mogelijk support te verlenen of optimalisatie toe te passen. De resultaten die uit deze dienstverlening voortvloeien, zijn mede afhankelijk van externe factoren waarop 22 TIMES geen invloed heeft en waarvoor 22 TIMES niet aansprakelijk kan worden gehouden.
 6. Implementatie, support en optimalisatie worden mede uitgevoerd op basis van de door de wederpartij aan 22 TIMES verstrekte informatie. In het bijzonder vindt artikel 4.4 toepassing op de in de vorige zin bedoelde diensten.

ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN ABONNEMENTEN

 1. In geval van abonnementen is dit artikel, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing.
 2. Het abonnement vermeldt uitdrukkelijk de duur waarvoor deze is aangegaan, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het abonnement voor de duur van 12 maanden is aangegaan.
 3. Na verloop van de overeengekomen duur wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijk overeengekomen looptijd, tenzij de overeenkomst conform de volgende leden tijdig is opgezegd.
 4. Opzegging van abonnementen dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden
 5. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
 6. Indien de opzegverklaring van de wederpartij niet tijdig door 22 TIMES wordt ontvangen, eindigt het abonnement op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
 7. De bewijslast dat tijdig is opgezegd rust op de wederpartij. 22 TIMES bevestigt opzeggingen schriftelijk. Indien de wederpartij deze bevestiging niet heeft ontvangen, dient telefonisch bij 22 Times te worden geverifieerd of de opzegverklaring van de wederpartij 22 TIMES heeft bereikt.

ARTIKEL 8. | PROMOTEN VAN DOOR DE WEDERPARTIJ GE- ËXPLOITEERDE EMAILMARKETINGSOFTWARE

 1. Voor zover de overeenkomst voorziet in de promotie van emailmarketingsoftware van de wederpartij, staat de wederpartij ervoor in dat zij gerechtigd is alle door haar aangeleverde promotiecontent door 22 TIMES te laten verwerken voor de overeengekomen doeleinden en dat deze content geen inbreuk maakt op de rechten van derden of enig wettelijk voorschrift. De wederpartij vrijwaart 22 TIMES van alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Het is 22 TIMES, onverminderd hetgeen tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen en indien en voor zover hij daartoe gegronde redenen acht te hebben, steeds toegestaan de door de wederpartij aangeleverde content te weigeren of te verwijderen.
 3. De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk tegen welke prijs promotie als bedoeld in dit artikel wordt uitgevoerd. Alle prijzen zijn exclusief eventuele kosten van vertaling van promotiecontent.
 4. Bij promotie als bedoeld in dit artikel kan 22 TIMES er nimmer voor instaan dat de voor de wederpartij de resultaten worden bereikt die zij met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen. Voor door de wederpartij niet of onvoldoende behaalde resultaten in het kader van promotie, kan 22 TIMES nimmer aansprakelijk worden gehouden.

ARTIKEL 9. | VERKOOP OF VERHUUR VAN E-MAILADRESSEN

 1. Alle bestanden gekocht of verhuurd via www.emailadressen.nl voldoen aan de wet- en regelgeving (Code Reclame via Email en Wet bescherming persoonsgegevens). In geval van huur van emailadressen ontvangt de wederpartij geen concrete emailadressen, doch worden mailings namens haar verstuurd. In geval van kopen van emailadressen worden concrete emailadressen via een zogenaamde co-registratie aan de wederpartij verstrekt. Hierbij worden nieuwsbriefinschrijvingen gegenereerd via enquêtes of spelletjes. 22 TIMES staat ervoor in dat alle emailadressen door de wederpartij van 22 TIMES verkregen, door hem zijn verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De wederpartij is echter zelf verantwoordelijk voor haar eigen verwerking van verkregen emailadressen en vrijwaart 22 TIMES van alle aanspraken van derden ter zake.
 2. Hetgeen in artikel 8.4. ten aanzien van promotie is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de huur en koop van e-mailadressen als bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 10. | TERMIJNEN

Alle door 22 TIMES vermelde uitvoerings- of opleveringstermijnen betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van 22 TIMES treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij 22 TIMES schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen 22 TIMES de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat 22 TIMES alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

 1. De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan 22 TIMES mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee dagen aan 22 TIMES schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat 22 TIMES aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van 22 TIMES.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij 22 TIMES te zijn ingediend.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor 22 TIMES uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot volledige en tijdige betaling, alsmede de verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, bestaan.
 5. Afwijkingen tussen enerzijds het opgeleverde en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 6. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op

ALGEMENE VOORWAARDEN 22 TIMES BV

de gebruikswaarde van het opgeleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 1. 22 TIMES is, onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het opgeleverde indien het opgeleverde onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het opgeleverde, maakt de wederpartij nimmer aanspraak.

ARTIKEL 12. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de wederpartij, blijft de wederpartij 22 TIMES de volledige overeengekomen prijs verschuldigd als ware 22 TIMES in de gelegenheid gesteld de overeenkomst volledig na te komen. In geval van een opdrachtovereenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, zal 22 TIMES, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, de voor 22 TIMES uit de annulering van de wederpartij voortvloeiende besparingen op de schadeloosstelling in mindering brengen. De vorige zin vindt geen toepassing op abonnementen.

ARTIKEL 13. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. 22 TIMES zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. 22 TIMES zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is 22 TIMES gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van 22 TIMES op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij 22 TIMES de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. 22 TIMES zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 22 TIMES een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. 22 TIMES is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst 22 TIMES ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is 22 TIMES gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is 22 TIMES gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door 22 TIMES op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die 22 TIMES ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien 22 TIMES de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 15. | OVERMACHT

 1. 22 TIMES is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien 22 TIMES bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 16. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van 22 TIMES vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste eenmalige vergoeding, provisie aan de hand van gerealiseerde prestaties, een uurtarief en/of een periodiek en vast abonnementstarief c.q. variabel abonnementstarief.
 2. Indien te leveren prestaties op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dienen de opgegeven prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten zullen dan aan de wederpartij worden doorberekend.
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is 22 TIMES gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. 22 TIMES is steeds gerechtigd de overeengekomen prijzen van abonnementen te wijzigen. In geval het abonnement voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken. 22 TIMES zal de wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk vier maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen zodat de wederpartij nog in staat is de overeenkomst op te zeggen vóór inwerkingtreding van de prijsverhoging.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door 22 TIMES vermelde prijzen exclusief btw.
 6. 22 TIMES is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In die gevallen is 22 TIMES niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat deze vooruitbetaling volledig is voldaan. De wederpartij is indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen, in elk geval gehouden tot vooruitbetaling van 50% van deze prijs indien deze € 1000,- (excl. btw) of meer bedraagt.
 7. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden abonnementen per contractperiode vooraf gefactureerd, met uitzondering van de variabele kosten van abonnementen.
 8. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe voorgeschreven wijze. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door 22 TIMES voorgeschreven wijze.
 9. De wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder verrekening of schuldvergelijking.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 12. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. 22 TIMES is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. 22 TIMES voert overeenkomsten uit naar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van het beoogde doel waarvoor de wederpartij de overeenkomst met 22 TIMES is aangegaan, verbindt 22 TIMES zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij er niet voor instaan dat de resultaten die wederpartij beoogt te behalen, daadwerkelijk worden bereikt.
 3. Aansprakelijkheid van 22 TIMES voor herstelbare tekortkomingen bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij daarover onverwijld bij 22 TIMES heeft gereclameerd, waarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming wordt vermeld en 22 TIMES in de gelegenheid is gesteld de schade binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.
 4. 22 TIMES is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van 22 TIMES afhankelijk is.
 5. 22 TIMES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van 22 TIMES bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 22 TIMES aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan 22 TIMES toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van

deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

 1. De aansprakelijkheid van 22 TIMES is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van 22 TIMES betrekking heeft, met dien verstande dat in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor de vaststelling van de factuurwaarde als in de vorige zin bedoeld, de factuurwaarde berekend over de laatste zes maanden voorafgaand aan het moment dat de wederpartij met de schade bekend was, althans hiermee redelijkerwijs bekend kon zijn, als uitgangspunt wordt genomen.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens 22 TIMES één jaar. Elke aansprakelijkheid van 22 TIMES vervalt na 18 maanden, vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de overeenkomst anderszins is geëindigd.
 3. Behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid van 22 TIMES, zal de wederpartij 22 TIMES vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door 22 TIMES.

ARTIKEL 18. | GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij van elkaar, op welke wijze dan ook, hebben verkregen, nimmer aan derden ter beschikking stellen. Onder van de andere partij verkregen vertrouwelijke informatie wordt verstaan:

- persoonsgegevens van derden;

- de tussen partijen gemaakte afspraken;

- informatie waaromtrent de ene partij uitdrukkelijk aan de andere partij mededeling heeft gedaan dat die informatie vertrouwelijk is,

- informatie ten aanzien waarvan redelijkerwijs van uit kon worden gegaan dat die informatie van vertrouwelijk aard is;

- resultaten aan de hand van het gebruik van de emailmarketingsoftware door of voor de wederpartij;

- de door 22 TIMES gehanteerde strategieën, werkwijzen en methoden;

- de inhoud en werking van de software, waarop artikel 20 overeenkomstige toepassing vindt.

 1. Het bepaalde in het vorige lid vindt geen toepassing indien en voor zover de bedoelde informatie noodzakelijkerwijs moet worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst. Voorts zijn partijen gerechtigd de bedoelde informatie te openbaren indien voor openbaarmaking daarvan voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is verkregen of indien een partij krachtens een gerechtelijke uitspraak of wettelijk voorschrift gehouden is tot verstrekking van bepaalde vertrouwelijke informatie aan derden.
 2. Ter uitvoering van overeenkomsten kan 22 TIMES verlangen dat partijen voor de verwerking en bewerking van gegevens een bewerkersovereenkomst sluiten. De bepalingen in laatstbedoelde overeenkomst prevaleren boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 3. De wederpartij die in het kader van een gesloten overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, staat toe dat 22 TIMES de bedrijfsnaam en het logo van de wederpartij mag vermelden op zijn website(s).

ARTIKEL 19. | VERBOD OVERNAME PERSONEEL

De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voor zover tussen 22 TIMES en de wederpartij uitdrukkelijk anders wordt overgekomen, medewerkers van 22 TIMES of van ondernemingen waarop 22 TIMES ter uitvoering van de overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare en direct opeisbare boete van € 5000,- per overtreding en € 500,- per dag dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 20. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. 22 TIMES dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de software, websites van 22 TIMES en alle onderdelen daarvan, alsmede op hun strategieën, werkwijzen en methoden en op de door 22 TIMES in schriftelijke en mondelinge vorm verstrekte adviezen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
 2. Op het gebruik van de software kunnen (licentie)voorwaarden van de licentiegevers van 22 TIMES van toepassing zijn. De wederpartij is gehouden zich aan deze voorwaarden te conformeren en vrijwaart 22 TIMES van alle aanspraken van de licentiegevers van 22 TIMES in verband met aan de wederpartij toerekenbare inbreuken op het gebruik van de software.

ARTIKEL 21. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van 22 TIMES aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.